بایگانی

Denomination (تعیین نام )

با توحه به ماده ۲۰ کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی، رقم باید با یک نام معرفی شود که عنوان عمومی [بیشتر]

Description complete (توصیف کامل)

براساس معاهده ثبت همکاری اختراع آیین نامه مربوظ و همچنین به موجب حقوق داخلی، توصیف اختراع باید مشروح، روشن و کامل باشد تا [بیشتر]

Designation (تعیین)

این لغت در بسیاری از معاهدات بین المللی مربوز به مالکیت معنوی از جمله در موارد مختلف معاهده همکاری ثبت اختراع و آیین [بیشتر]