آیا برای شرکت های واسطه تجارت الکترونیک مجوز فعالیت نیاز است؟

مخفی 3 سال قبل

آیا برای شرکت هایی که نقش واسطه گری و بازاریابی در تجارت الکترونیک دارند اخذ مجوز فعالیت ضروریست یا همان کد اقصادی کفایت میکند
با تشکر