مدیر عامل بودن دو شرکت

الهام یوسفی عضو سایت 5 سال قبل

آیا یک نفر همزمان می تواند مدیر عامل دو شرکت باشد؟

0 پاسخ
الهام یوسفی عضو سایت 5 سال قبل

خیر. یک نفر همزمان نمی تواند سمت مدیر عامل دو شرکت را برعهده بگیرد. زیرا نمی تواند مدیریت دو شرکت را به نحو احسن انجام دهد.