موضوع فعالیت

محمد asked 2 سال ago

بنده اقدام به ثبت شرکت کرده ام. امروز در مرحله تایید آگهی، مشاهده کردم که اداره ثبت شرکتها یک جمله به صورت ذیل به انتهای بخش فعالیت ها اضافه کرده است:
انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه
آیا افزودن چنین جمله ای توسط خود اداره ثبت شرکت ها متداول است؟
لازم به توضیح است که هیچ یک از فعالیت هایی که بنده در مدارک ارسالی نوشته بودم، جزء آن دسته از فعالیت هایی که خود اداره ثبت شرکت ها ملزوم به داشتن مجوز می داند، نبودند.