پاسخ بهاساسنامه شرکت

هر شرکتی جهت تاسیس نیازمند اساسنامه ای است. که این امر در همه ی شرکت ها صدق می کند. اساسنامه هر شرکت تشکیل شده از قوانین تجارت و خط و مشی های هر شرکت و اختیاراتی است که برای افراد در نظر گرفته می شود. و شرکا در هنگام تاسیس آن را امضا می نمایند. که شامل ۲۷ ماده و یک تبصره می باشد.

نوشته شده در