پاسخ بهاستفاده از نام شرکت منحل شده

خیر. در صورت تمایل داشتن به ثبت همان نام، باید حتماً تغییراتی در اسم انتخابی ایجاد شود. به عبارت دیگر یک پسوند یا پیشوند به نام مورد نظر اضافه گردد

نوشته شده در