پاسخ بهاسم شرکت

 
-نام شرکت باید برگرفته از اسامی خاص باشد. –لاتین نباشد. –دارای ریشه ی فارسی باشد. -و همچنین معنی مستند در لغت نامه ی دهخدا داشته باشد. 

نوشته شده در