پاسخ بهافراد مجاز به ثبت شرکت

 
تمامی اشخاص اعم از ایرانی و خارجی با در دست داشتن مدارک لازم (کپی شناسنامه و کارت ملی،گواهی عدم سوپیشینه کیفری) می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند.

نوشته شده در