پاسخ بهافراد مجاز به حق امضا

افرادی که در جلسه ی هیئت مدیره برای این سمت تعیین شده اند و حق امضا کردن چک ها و سفته ها و قراردادها و اوراق بهادار را دارند.

نوشته شده در