پاسخ بهاقدامات ثبت برند تجاری

پس از تکمیل مدارک مورد نیاز و ارائه ی آن به اداره ی ثبت شرکت ها، حدوداً دو ماه کاری زمان می برد تا جواب علامت مورد نظر داده شود. در صورتی که علامت مورد نظر مشکل قانونی نداشته باشد یا قبلاً ثبت نشده باشد و مشابه کلمه ی دیگری نبود، ثبت نهایی صورت می گیرد. و در صورتی که مشکلات فوق را داشت نیز اخطاری صادر می گردد

نوشته شده در