پاسخ بهاقدامات پس از ثبت شرکت

پس از ثبت شرکت، باید برای اخذ دفاتر پلمپ یا دفاتر تجاری اقدام گردد. اولین کاری که بلافاصله پس از ثبت شرکت باید انجام شود، اقدام برای گرفتن کد اقتصادی و تعیین حوزه مالیاتی شرکت می باشد. و همچنین باید ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ثبت شرکت نسبت به پرداخت مالیات دو در هزار شرکت به حوزه مالیاتی مربوطه اقدام شود. در غیر اینصورت شرکت مشمول دو برابر جریمه قانونی خواهد شد.

نوشته شده در