پاسخ بهامور مالیاتی شرکت ها

 
تنظیم اظهارنامه مالیاتی –
-تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
-تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی
-تحریر دفاتر قانونی شرکت
-تنظیم خلاصه لیست مالیات بر حقوق
-تنظیم ترازنامه های مالی و حساب سود وزیان شرکت

نوشته شده در