پاسخ بهانتقال برند

 
بله. فرد می تواند نام تجاری خود را به فرد یا شرکت دیگری انتقال دهد. که این کار از طریق تنظیم سند صلح در دفترخانه و طی کردن مراحل اداری مربوطه قابل انجام می باشد.

نوشته شده در