پاسخ بهانحلال شرکت

شرکتی که اقدام به انحلال می نماید، باید یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب کنند. که این شخص هم می تواند از بین شرکا و هم خارج از شرکا باشد. سپس باید با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، صورت جسه ای مبنی بر انحلال شرکت تنظیم گردد و تمامی شرکا آن را امضا نمایند. سپس با تکمیل مدارک مورد نیاز (ارائه مدارک شناسایی همه ی اعضا و مدیر تصفیه، و مدارک ثبتی شرکت) به اداره ثبت شرکت ها برای انحلال شرکت مراجعه نمایند.

نوشته شده در