پاسخ به تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی

خیر دیگر امکان پذیر نمی باشد. تنها می توان شرکت سهامی خاص را به سهامی عام تبدیل نمود.

نوشته شده در