پاسخ بهتعداد اعضای سهامی خاص

بله. در صورتیکه به یکی از بازرسین سهام داده شود، میتوان شرکت سهامی خاص را با چهار نفر اعضا ثبت نمود.

نوشته شده در