پاسخ بهتعریف اختراع

اختراع حقی است که به مخترع آن برای خلق و ایجاد یک محصول، فرمول و…که دارای ابتکار جدید و نوآوری باشد توسط دولت داده می شود.

نوشته شده در