پاسخ بهتعریف طرح صنعتی

 
طرح صنعتی به کالا یا نوع بسته بندی که دارای طرح و شکل جدید و نوع آوری باشد گفته می شود.

نوشته شده در