پاسخ بهتغییرات در شرکت

تغییراتی همچون تغییر مدیران، الحاقیه، تغییر موضوع، تغییر نام، آدرس، ورود و خروج شریک، انحلال، افزایش و کاهش سرمایه، نقل و انتقال سهام و…

نوشته شده در