پاسخ بهتغییر اساسنامه

هر نوع تغییری در مورد اساسنامه مانند: افزایش یا کاهش سرمایه، تغییر نام شرکت، ورود شرکای جدید و به طور کلی هرگونه تغییر و اصلاحات لازم در مفاد اساسنامه،با موافقت تمامی شرکا امکان پذیر می باشد. و بنا به موضوع تغییری که می خواهین انجام دهید باید صورتجلسه ای با حضور تمامی اعضا و امضای آنها تنظیم شود و با تحویل مدارک مربوطه به ثبت شرکت مورد نظر تشکیل پرونده می گردد و حدود ۲۵ الی ۳۰ روز کاری آگهی تغییرات صادر می گردد.

نوشته شده در