پاسخ بهتفاوت بازرس اصلی و علی البدل

بازرس اول را بازرس اصلی و بازرس دوم را بازرس علی البدل می نامند. هیچ کدام از این دو نفر به هم ارجعیت ندارند. در واقع بازرس علی البدل جانشین بازرس اصلی است. به عبارتی در صورت فوت یا استعفای بازرس اصلی یا نداشتن شرایط قانونی وی، بازرس علی البدل به عنوان جانشین او وظایف را بر عهده می گیرد.

نوشته شده در