پاسخ بهتفاوت شرکت مسئولیت محدود با سهامی خاص

-شرکت با مسئولیت محدود دارای حداقل دو نفر اعضا می باشد در صورتیکه شرکت سهامی خاص دارای حداقل سه نفر اعضا بعلاوه ی دو نفر بازرس می باشد.
-در شرکت سهامی خاص باید حداقل ۳۵% از سرمایه ی اولیه ی شرکت به مدت یک هفته تا ده روز در حساب بانک مسدود گردد در صورتیکه در شرکت مسئولیت محدود الزامی نمی باشد

نوشته شده در