پاسخ بهثبت برند لاتین

بنا به اینکه برند شما حقوقی است یا حقیقی، مدارک متفاوت می باشد. مدارک مورد نیاز برای ثبت برند لاتین حقوقی:
-کپی مدارک ثبتی شرکت
-مدارک شناسایی کسانیکه در شرکت حق امضا دارند.
-داشتن کارت بازگانی

-نمونه ی برند در ابعاد (cm 12*12)
مدارک مورد نیاز برای ثبت برند لاتین حقیقی:
-مدارک شناسایی شخص
-کارت بازرگانی

-نمونه برند در ابعاد (۱۲*۱۲ cm)

نوشته شده در