پاسخ بهجلسه ی هیئت مدیره شرکت

پس از این که مدیران در مجمع عمومی عادی تعیین شدند، جلسه ی هیئت مدیره برای برای مشخص کردن سمت افراد و همچنین مشخص کردن حق امضا تشکیل می گردد.

نوشته شده در