پاسخ بهدفتر پلمپ شرکت غیر فعال

 
بله. همه ی شرکت ها اعم از فعال و غیر فعال موظف به اخذ این دفاتر می باشند. و شرکتی که غیر فعال است باید این دفاتر را تهیه و آن را سفید رد کرده، به همراه یک اظهارنامه ی عدم فعالیت به اداره ی مالیات و دارایی مربوطه تحویل دهند.

نوشته شده در