پاسخ بهدفتر پلمپ

پایان مالی هر سالی، یعنی از آبان ماه تا اواخر اسفند ماه شرکت ها موظف اند برای گرفتن دفاتر پلمپ یا همان دفاتر تجاری خود اقدام نمایند. و در صورت اخذ این دفاتر بعد از مدت زمان مشخص شده مشمول جریمه می شوند.

نوشته شده در