پاسخ بهزمان تحویل دفاتر پلمپ

 
زمان تحویل این دفاتر، هر ساله از اول تیر ماه تا ۳۱ تیر ماه می باشد. یعنی هر سال مالی تمامی شرکت ها و موسسات باید تمامی فعالیت شرکت، گزارشات مالی، فاکتورها..را در دفاتر پلمپ خود وارد کرده تا تحویل حوزه مالیاتی خود نمایند.

نوشته شده در