پاسخ بهسرمایه شرکت به چه طریق مشخص میشود؟

میزان سرمایه شرکت، محدودیتی ندارد و این مقدار بنا به موضوع و فعالیت شرکت شما و اهداف شرکت می باشد. ولی حداقل سرمایه اولیه ی مورد نیاز برای ثبت شرکت حداقل ۱۰۰ هزار تومان می باشد.

نوشته شده در