پاسخ بهسمت افراد در شرکت

 
در هنگام تاسیس، سمت هایی که برای افراد انتخاب می شود شامل:
-مدیر عامل
-رئیس هیئت مدیره
-نایب رئیس هیئت مدیره
-عضو هیئت مدیره
نکته: سمت نایب رئیس برای شرکت محدود الزامی نمی باشد.و در ضمن سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره می توانند همزمان یک نفر باشند.

نوشته شده در