پاسخ بهسمت کارمندان دولت در شرکت

کارمندان رسمی دولت نمی توانند بیشتر از ۴% سهام داشته باشند و فقط می توانند عضو هیئت مدیره باشند. و حق هیچ امضایی نیز ندارند.

نوشته شده در