پاسخ بهشرکای زیر ۱۸ سال

 
افراد زیر ۱۸ سال نمی توانند عضو هیئت مدیره باشند. ولی در صورتیکه فقط سهامدار باشند مانعی ندارد.

نوشته شده در