پاسخ بهشرکت یا موسسه

پاسخ به این به نحوه و موضوع فعالیت شما بستگی دارد. در صورتیکه موضوع فعالیت شما خدماتی است و می خواهید کارهای خدماتی انجام دهید، مانند خدمات آموزشی، خدمات چاپی و… نیاز به ثبت موسسه می باشید. و در صورتیکه فعالیت شما تجاری،بازرگانی و.. می باشد باید برای ثبت شرکت اقدام کنید.

نوشته شده در