پاسخ بهمالیات شرکت

خیر. مالیات شرکت ها بر اساس کارکرد سالیانه آنها و سود حاصل از آن که در دفاتر قانونی شرکت درج شده است تعیین می گردد. و به نوع شرکت بستگی ندارد

نوشته شده در