پاسخ بهمدارک انحلال

 
-کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی اعضا
-مدارک ثبتی شرکت
-کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر تصفیه (اگر مدیر تصفیه خارج از شرکا باشد)
-دفاتر پلمپ

نوشته شده در