پاسخ بهمدارک ثبت برند

بنا به اینکه برند شما حقوقی است یا حقیقی، مدارک متفاوت می باشد. مدارک مورد نیاز برای ثبت برند حقوقی:
-کپی مدارک ثبتی شرکت
-مدارک شناسایی کسانیکه در شرکت حق امضا دارند.
-داشتن جواز صنایع یا جواز تاسیس
-داشتن کارت بازگانی (در صورت لاتین بودن نام تجاری)

-نمونه ی برند در ابعاد (cm 12*12)
مدارک مورد نیاز برای ثبت برند حقیقی:
-مدارک شناسایی شخص
-جواز کسب یا جواز صنایع
-کارت بازرگانی (در صورت لاتین بودن نام تجاری)

-نمونه برند در ابعاد (cm 12*12)

نوشته شده در