پاسخ بهمدارک ثبت شرکت

 
-مدارک شناسایی همه ی اعضا (کپی شناسنامه و کارت ملی)
-گواهی عدم سوپیشینه ی کیفری اعضا

نوشته شده در