پاسخ بهمدارک طرح صنعتی حقوقی

 
-مدارک ثبتی شرکت
-مدارک شناسایی کسانی که در شرکت حق امضا دارند.
-اصل جواز کسب یا تاسیس
– کارت بازرگانی (در صورت لاتین بودن)
-نمونه طرح (عکس برداری از کالا)

نوشته شده در