پاسخ بهمدارک طرح صنعتی شخصی

 
-کپی شناسنامه و کارت ملی شخص
-اصل جواز کسب یا تاسیس
-کارت بازرگانی (در صورت لاتین بودن)
-نمونه طرح  (عکس برداری از کالا)

نوشته شده در