پاسخ بهمدت اعتبار اختراع

 
اختراع نیز دارای اعتبار است که مدت اعتبار آن ۲۰ ساله می باشد.

نوشته شده در