پاسخ بهمدت زمان اعتبار برند تجاری

 
مدت اعتبار ثبت علامت تجاری و نام تجاری ۱۰ ساله است. و همچنین هر ۱۰ سال باید تمدید گردد.

نوشته شده در