پاسخ بهمدیر تصفیه

 
بله. مدیر تصفیه هم می تواند از بین شرکا و هم خارج از شرکا باشد.

نوشته شده در