پاسخ بهمدیر عامل بودن دو شرکت

خیر. یک نفر همزمان نمی تواند سمت مدیر عامل دو شرکت را برعهده بگیرد. زیرا نمی تواند مدیریت دو شرکت را به نحو احسن انجام دهد.

نوشته شده در