پاسخ بهوظایف مدیر تصفیه

شرکتی که تصمیم به انحلال داشته باشد، باید یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند. این فرد هم می تواند از بین شرکا و هم خارج از شرکا باشد. مسئولیت مدیر تصفیه تقسیم دارایی های شرکت و پرداخت بدهی های آن در مدت زمان ۱۰ سال می باشد.

نوشته شده در