پاسخ بهوظیفه ی بازرس در شرکت

در کل وظیفه ی بازرسین گزارش وجود خلاف در شرکت و تخطی هیئت مدیره از اساسنامه و بررسی صورت حساب های مالی شرکت، سود و زیان، ترازنامه شرکت می باشد.

نوشته شده در