پاسخ بهوظیفه ی رئیس هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره در شرکت، وظیفه ی کلی شرکت، که شامل خط مشی ها و مقررات امور شرکت می باشد بنابراین وظیفه ی اصلی او رسیدگی به امور کلی شرکت می باشد. مگر اینکه در هنگام تاسیس شرکت، در اساسنامه وظایف و اختیارات دیگری برای وی در نظر گرفته شود.

نوشته شده در