پاسخ بهوظیفه ی مدیر عامل

مدیر عامل بازوی اجرایی شرکت می باشد. و وظیفه ی مدیرعامل جهت دادن و رسیدگی به اهداف داخلی و خارجی شرکت، و برنامه ریزی برای چگونگی رسیدن به اهداف و مقاصد معین شده ی شرکت می باشد. مگر اینکه در هنگام تاسیس شرکت، در اساسنامه وظایف و اختیارات دیگری برای وی در نظر گرفته شود.

نوشته شده در