پاسخ بهکد اقتصادی

 
تمامی تولید کنندگان و تجارت کنندگان،اشخاص حقیقی و حقوقی، جهت انجام امور خود باید دارای کد (شماره) اقتصادی باشند. کد اقتصادی برای شرکت ها، حکم شماره شناسایی و هویت آنها را دارد. و سازمان مالیات و دارایی با استفاده از این کد یا شماره، شرکت ها را شناسایی می نماید. همچنین داشتن کد اقتصادی برای اخذ کارت بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و قراردادهای دولتی، صدور فاکتور ضرورت دارد.

نوشته شده در