آشکار نبودن خصوصیات و ویژه گی یک اختراع

با توجه به ماده ۳۳ معاهده همکاری ثبت اختراع، هدف بررسی مقدماتی بین المللی عبارتست از تدوین یک نظریه مقدماتی و غیر الزام آور درباره این سئوالات که آیا اختراع ادعایی جدید بوده،(نا آشکار بودن) ُو کاربرد صنعتی دارد یا خیر. این متضمن یک گام ابتکاری است.

 

نوشته شده در