Obvious invention (اختراع بدیهی)

یکی از شرایط ثبت اختراع این است که اختراع ادعای حاوی گام ابتکاری باشد. بنابراین اگر اختراع ادعایی از نظر افرادی که دارای مهارت معقولی در فن مربوطه هستند بدیهی و فاقد گام ابتکاری باشد قابل ثبت نیست.
بر اساس بند ج ماده ۲ این طرح، اختراع زمای حاوی یگ گام ابتکاری تلقی می شود که با در نظر گرفتن فن یا صنعت قبلی مربوط به اظهارنامه اختراع برای شخصی که دارای مهارت معمولی در فن مذکور است معلوم و آشکار نباشد.

 

نوشته شده در