Distinctness of a variety (ارقام متمایز)

با توجه به ماده ۷ کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی، گونه بایستی متمایز محسوب شود . به آن معنا که در زمان تسلیم اظهارنامه، تمایز گونه درخواستی برای ثبت، با سایر گونه ها ی موجود، به طور واضح قابل تمییز و تشخیص باشد.

نوشته شده در